Історії міжнародних відносин

Курсова робота - це вид навчально-дослідної, наукової роботи студента, яка є складовою навчального процесу у вищих навчальних закладах. Автор такої роботи має виявити здібності до дослідної роботи, осмислення зібраного матеріалу, уміння його систематизувати, здатності робити правильні висновки. Участь у ній засвідчує ступінь самостійності, уміння застосовувати здобуті знання та набуті навички, розвиває дослідницькі вміння та здібності.

Оцінка А "відмінно"- 4.75...5,0 (зараховано) ставиться, коли:

- робота виконана самостійно;

- вона характеризуеться науковою достовірністю, глибиною та повнотою розкриття теми, творчим підходом, багатим фактичним матеріалом, самостійо дібраними аргументованими прикладами, кількість яких достатня для обгрунтованих висновків й узагальнень;

- у po6oтi відображена особиста точка зору автора;

- дослідженню Історії міжнародних відносин притаманне чітке структурування: аналітичне визначення мети і завдань, об'єкту, предмета дослідження, елементів новизни та практичного значения, загальнонаукових i конкретно спеціальних методів дослідження;

- робота композиційно довершена. Зміст роботи відповідає плану. Використані різноманітні джерела інформації;

- дослідження визначається бездоганними орфографією, пунктуацією та стилістикою. Оформлена згідно вимог. Обсяг ві'дповідає встановленим нормам;

- під час захисту студент чітко сформулював мету роботи та її завдання, коротко і доступно виклав зміст i зробив узагальнені висновки. Уміло використовував систему аргументації при відповіді на запитання.

Оцінка В "добре"- 4,25...4, (зараховано) ставиться, коли:

- робота виконана самостійно;

- вона характеризуеться науковою достовірністю, глибиною та повнотою розкриття теми, творчим підходом, багатим фактичним матеріалом, самостійо дібраними Історії міжнародних відносин аргументованими прикладами, кількість яких достатня для обгрунтованих висновків й узагальнень;

- у poбoтi відображена особиста точка зору автора;

- дослідження відзначається майже бездоганною орфографією, пунктуацією та стилістикою;

- трапляються незначні фактичні та мовленнєві помилки (недоречне використання деяких іншомовних термінів; декларування окремих положень без розгорнутого їхнього тлумачення тощо);

- робота оформлена згідно вимог. Обсяг відповідає встановленим нормам;

- під час захисту студент чітко сформулював мету роботи та її завдання, коротко і доступно виклав зміст i зробив узагальнені висновки. Аргументовано відповів на всі поставлені запитання. Подекуди простежуеться порушення послідовності викладу матеріалу, надмірне цитування або відсутність посилання на цитовані джерела;

Оцінка С "добре"- 3,75...4,24 (зараховано) ставиться, коли:

- робота Історії міжнародних відносин виконана самостійно;

-вона характеризуеться науковою достовірністю, глибиною та повнотою розкриття теми, творчим підходом, багатим фактичним матеріалом, самостійо дібраними аргументованими прикладами, кількість яких достатня для обгрунтованих висновків й узагальнень;

- подекуди простежуеться порушення послідовності викладу матеріалу, надмірне цитування або відсутність посилання на цитовані джерела;- дослідження відзначається майже бездоганною орфографією, пунктуацією та стилістикою;

- трапляються незначні фактичні та мовленнєві помилки;

- в оформленні роботи наявні деякі помилки. Обсяг відповідає встановленим нормам;

-під час захисту студент сформулював мету роботи та її завдання, коротко і доступно виклав зміст i зробив узагальнені висновки. Аргументовано відповідав майже на вci поставлені запитання;

- мовлення позначене загальним рівнем стилістичної культури.

Оцінка Історії міжнародних відносин D "задовільно"- 3,25...3,74 (зараховано) ставиться, коли:

- робота написана самостійно;

- простежується спроба обгрунтування актуальності теми, мети та завдань. Протее загальний зміст роботи недостатньо структурований, не повною мірою відповідає плану;

- робота тяжіє до описовості, інколи порушується логіка викладу матеріалу, не завжди вмотивованим е введення цитат, переобтяженими є окремі розділи, необгрунтовані окремі судження;

- трапляється неосмислене поєднання думок різних вчених або виписок iз po6iт, що висвітлюють протилежні думки стосовно суті питания;

- наявні орфографічні, пунктуаційні, граматичні й стилістичні помилки;

- в оформленні роботи наявні недоліки. Обсяг ввідповідає встановленим нормам;

- під час захисту студент не достатньо чітко сформулював мету роботи та її завдання, не зміг Історії міжнародних відносин чітко i доступно викласти зміст, i зробити узагальнені висновки;

- відповідь на запитання не завжди аргументована;

- мовлення позначене загальним рівнем стилістичної культури.

Оцінка Е "задовільно"- 3,0...3,24 (зараховано) ставиться, коли:

- робота написана самостійно;

- простежується спроба обгрунтування актуальності теми, мети та завдань. Протее загальний зміст роботи недостатньо структурований, не повною мірою відповідає плану;

- робота тядіє до описовості, порушується логіка викладу матеріалу, не завжди вмотивованим є введення цитат, переобтяженими є окремі розділи, необгрунтовані окремі судження. Зустрічається механічне, неосмислене поеднання думок;

- трапляються фрагменти з підручників або спеціальних po6iт, які переписані дослівно. Робота схематична;

- наявні орфографічні, пунктуаційні, граматичні й стилістичш помилки;

-в оформленні роботи Історії міжнародних відносин простежуються значнінедоліки. Обсяг відповідає
встановленим нормам;

- під час захисту студент не достатньо чітко сформулював мету роботи та її завдання, не зміг чітко i доступно викласти зміст i зробити узагальнені висновки;

- відповідь на запитання не завжди аргументована;

- мовлення позначене загальним рівнем стилістичної культури

Оцінка FX "незадовільно"- 2,5...2,99 (не зараховано) ставиться, коли:

- визначена тема роботи;

- простежуеться спроба обгрунтування актуальності теми, мети та завдань, протее робота не структурована, схематична;

- матеріал не розкриває тему;

- в оформленні роботи наявні значні недоліки;

- обсяг не відповідає встановленим нормам;

- робота не допущена до публічного захисту.

Оцінка F "незадовільно"- 2,0...2,49 (не зараховано) ставиться, коли:

- визначена тема роботи;

- простежуеться спроба обгрунтування актуальності Історії міжнародних відносин теми, мети та завдань, проте робота не структурована, схематична;

- матеріал не розкриває тему;

- при оформленні роботи автор не дотримується визначених вимог;

- обсяг не відповідає встановленим нормам;

- робота не допущена до публічного захисту.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО КУРСУ

"Історія міжнародних відносин"

1. Причини та характер першої світової війни.

2. Зовнішньополітичні аспекти І світової війни.

3. Паризька (1919 р.) мирна конференція та її рішення. Суперечності Версальської системи.

4.Створення Ліги Націй.

5. Вашингтонська (1922 р.) конференція та її рішення.

6. Генуезька конференція 1922 р. Рапальський договір.

7. Втручання іноземних держав у громадянську війну Росії.

8. Локарнська (1925 р.) конференція та її рішення.

9. Пакт Бріана-Келлога.

10.Виникнення вогнища війни у І пол. 30-х рр..

11 .Спроби створення СРСР та Францією Історії міжнародних відносин системи колективної безпеки у 1934-1935рр.

12.Політика "умиротворення" агресора та її крах напередодні Другої світової війни.

13.Чехословацька криза 1938. Мюнхенська конференція. 1938р.

14.Англо-франко-радянські переговори 1939.

15.Радянсько-німецький пакт про ненапад та його вплив на розвиток міжнародної ситуації.

І6.Початок II світової війни. Агресія проти Польщі.

17."Дивна війна" на Західному фронті.

18.Агресія Радянського Союзу проти Фінляндії (листопад 1939 - березень 1940 рр.).

19.Радянсько-німецькі переговори у листопаді 1940 р.

20.Напад фашистської Німеччини на СРСР.

21 .Створення антигітлерівської коаліції.

22.Проблема відкриття II фронту в Європі у роки Другої світової війни.

23.Тегеранська (1943 р.) конференція та її рішення.

24.Кримська (1945 р.) конференція та її рішення.

25.Створення ООН (1941-1945 рр).

26.Потсдамська Історії міжнародних відносин (1945 р.) конференція та її рішення.

27.Розгром мілітаристської Японії. Головні підсумки II світової війни.

28."План Маршалла" та його роль у післявоєнній відбудові Європи.

29.Виникнення близькосхідного конфлікту.

З0.Холодна війна: причини та характер.

31.Берлінська криза 1948 р. Розкол Німеччини.

32.Створення військово-політичних блоків наприкінці 40-х - 50-ті роки.

33.Розпад колоніальної системи: причини, особливості, наслідки.

34.Війна в Кореї (1950-1953).

35.Ліквідація режиму С. Хусейна в Іраці країнами анти іракської коаліції на чолі зі СШ А.

Складність та неоднозначність сучасної ситуації в Іраці.

З6.Становлення західноєвропейської економічної інтеграції у 50-80-ті роки.

37.Берлінська криза 1961р.

38.Діяльність ООН у роки "холодної війни".

39.Карибська криза 1962 р.

40.Війна у В'єтнамі Історії міжнародних відносин. Участь в ній США та СРСР.

41.Чехословацька криза 1968 р.

42.Розрядка міжнародної напруженості в 70-ті роки.

43.Введення радянських військ до Афганістану у грудні 1979 року і зрив розрядки.

44."Нове політичне мислення" у зовнішній політиці СРСР наприкінці 80-х років.

45.Об'єднання Німеччини.

46.Міжнародні аспекти Кувейтської кризи 1990-1991 рр.

47.Вплив на світову політику розпаду СРСР.

48.3агальноєвропейський процес в 90-ті роки.

49.Посилення ролі ООН у 90-ті роки.

5О.Закріплення за США ролі лідера на міжнародній арені у 90-ті роки XX ст. 51 .Прискорення західноєвропейської інтеграції в 90-ті роки.

52.Роль НАТО в європейській системі безпеки 90-х років.

53.Міжетнічний конфлікт на території колишньої Югославії у 90-ті роки

XX ст Історії міжнародних відносин.

54.Нова роль східноєвропейських держав на міжнародній арені у 90-ті роки XX - на початку XXI ст.

55.Пріоритети зовнішньої політики України у 1992-2005 рр..

56.Виклик світовій спільноті з боку міжнародного тероризму 11 вересня 2001 року. Антитерористична акція в Афганістані і ліквідація режиму талібів.


documentahgfgwf.html
documentahgfogn.html
documentahgfvqv.html
documentahggdbd.html
documentahggkll.html
Документ Історії міжнародних відносин